Kommentar till SOSFS 201510

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10 om arbetskläder inom omsorg

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete för en kvalitativ och konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en kvalitativ verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande.

Genom att se till att textiler håller sig hela och rena länge, skyddar vi både människa och miljö. Vi bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar!

Socialstyrelsen föreskriver att arbetskläder som används inom omsorg, då fysisk kontakt förekommer och det finns risk för spridning av smittoämnen, endast ska bäras i arbetet eller under färd mellan de olika arbetsplatserna. Vidare föreskriver myndigheten att överdelens ärmar ska vara korta och att kläderna ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir förorenade. Föreskrifterna torde inte kunna uppfyllas på annat sätt än att arbetsgivaren erbjuder såväl arbetskläder som tvättning av kläderna. Det är svårt att tänka sig någon annan lösning för att säkra att orena arbetskläder inte används under resa från arbetet till hemmet, att orena kläder inte används i hemmet, att förorenade kläder kan bytas tämligen omgående, o s v.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 13 juni 2016 två domar som behandlar tillhandahållande respektive tvättning av arbetskläder inom hemtjänsten. Frågan gällde närmare bestämt om det med arbetsmiljöreglerna som grund är möjligt att förelägga en omsorgsverksamhet att stå för kläder och tvättning av dem. HFD svarade nej på den frågan. Det är dock viktigt att uppmärksamma att domsluten gällde just de frågor om arbetsmiljö och Arbetsmiljöverkets befogenheter som var uppe i målen. Tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter avseende smittskydd och hygien för att skydda vårdtagarna och samhället i stort har inte varit föremål för prövningen i HFD. Tvätteriförbundet bedömer därför att Socialstyrelsens föreskrifter inte har påverkats av HFD:s domar

Se även artikel på vår hemsida: Intevju med Lars Dahmm

Vänliga hälsningar

Daniel Kärrholt Förbundsdirektör
Sveriges Tvätteriförbund

25% RUT-avdrag på tvätt