Sveriges Tvätteriförbunds stadgar

Beslut vid årsmöte 14 maj 2020.

Ladda ner som PDF

§ 1 ÄNDAMÅL

Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja medlemmarnas intressen genom att:

Stödja medlemmarnas näringsverksamhet

Verka för en utökad, sund marknad och därigenom främja branschens konkurrenskraft

Bevaka tvätteri- och textilservicebranschens näringspolitiska intressen

Höja status och standard på branschen genom att medlemmarna arbetar under sunda och lagliga former

Verka för att höja kompetensen hos medlemmarna.

§ 2 MEDLEMSKAP

Det finns tre olika former av medlemskap; fullvärdig medlem, leverantörsmedlem och passiv medlem. Förbundsstyrelsen avgör efter ansökan på fastställt formulär om någon av formerna av medlemskap beviljas. Leverantörsmedlem och passiv medlem äger rätt att närvara vid förbundets möten, med yttranderätt men utan rösträtt. Fullvärdig medlem äger samma rätt, men har även rösträtt. Till fullvärdig medlem antas den fysiska eller juridiska person som i egen regi, genom samarbete eller på annat sätt bedriver rörelse innefattande tvätt- och textilservice i Sverige. Medlemskap kan medges alla former av fysiska och juridiska personer.

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Genomgått godkänd auktorisationskontroll,

Fullgjort sina åtaganden mot förbundet och dess samarbetspartners,

Accepterat förbundets etiska regler,

Inte är försatt i konkurs,

Följer arbetsmarknadens gällande lagar samt,

I övrigt följer de mål som årsmötet ställt sig bakom.

Till leverantörsmedlem i Sveriges Tvätteriförbund kan antas företag eller organisation som är leverantör av tjänster eller produkter eller på annat sätt har närhet till branschen.

Till passiv medlem i Sveriges Tvätteriförbund kan antas fysiska personer som varit ägare till eller ledare av företag som är eller har varit fullvärdiga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.

Övergår rörelse vilken drivs av medlem till annan innehavare som önskar överta medlemskapet i Sveriges Tvätteriförbund, ska den nya ägaren inge ansökan om detta till styrelsen. Ansökan ska biträdas av överlåtande part och kombineras med intyg om att den nya ägaren övertar allt ansvar som är förbundet med medlemskapet.

§ 3 AUKTORISATIONSKONTROLL

Fullvärdig medlem skall regelbundet genomgå en auktorisationskontroll med de intervaller som styrelsen bestämmer. I de fall kontrollen utförs av externt företag sker särskild debitering.

Efter att förbundsstyrelsen kan verifiera att en medlem genomgått godkänd auktorisationskontroll samt att denne i övrigt uppfyller vad som sägs i § 2 skickas ett särskilt certifikat samt en skylt med förbundets t-märke. Certifikatet förnyas i samband med kontroll.

När medlemskapet upphör, upphör även certifikatet att gälla.

Villkoren för och omfattningen av auktorisationskontrollen fastställs årligen av förbundsstyrelsen och redovisas i särskild skrivelse.

§ 4 AVGIFTER

Medlemmarna ska till Sveriges Tvätteriförbund erlägga den årsavgift som årsmötet fastställer och till Tvätteriförbundets Service AB den serviceavgift som årsmötet fastställer.

Leverantörsmedlem och passiv medlem betalar förbundsavgift och serviceavgift på det sätt förbundets årsmöten fastställer.

Utöver vad som ovan anförts om avgifter äger Sveriges Tvätteriförbund och/eller Tvätteriförbundets Service AB rätt att ta ut extra serviceavgift av medlemmarna. Denna extra avgift får dock inte under ett år överstiga belopp motsvarande 25 % av beslutad ordinarie serviceavgift för innevarande år. Beslut om sådant extra avgiftsuttag fattas av årsmöte eller förbundsmöte

§ 5 SÄTE

Förbundsstyrelsen ska ha sitt säte i Malmö.

§ 6 RÄKENSKAPER

Förbundets räkenskaper, som förs per kalenderår, ska jämte förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året senast en månad före årsmötet avlämnas för granskning till revisorerna.

§ 7 REVISION

För granskning av föreningens räkenskaper samt förvaltning i övrigt utser ordinarie årsmöte två revisorer och två ersättare. En revisor och en ersättare skall vara auktoriserad revisor. Den revisor och den ersättare som inte är auktoriserad ska vara medlem i Sveriges Tvätteriförbund.

§ 8 FIRMATECKNINGSRÄTT

Firman tecknas av mer än hälften av sittande styrelse i förening. Styrelsen får via fullmakt delegera firmateckningsrätten i löpande frågor till förbundsordföranden och/eller förbundsdirektören under en period av som längst ett år. Sådan fullmakt får vid behov förnyas för en ny period av som längst ett år i taget.

§ 9 STYRELSE

a) Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande samt minst fem och högst sju ledamöter. Den i Tvätteriförbundets Service AB anställde förbundsdirektören ska vara adjungerad till styrelsen.

b) Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som efter justering av ordförande sänds ut till styrelsens ledamöter.

c) Förbundets ordförande väljs på ordinarie årsmöte. Förbundets ordförande är tillika medlem av och ordförande i förbundsstyrelsen.

d) Övriga ledamöter av förbundsstyrelsen väljs årligen på ordinarie årsmöte intill slutet på nästa ordinarie årsmöte.

e) Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande som tillika skall vara förbundets vice ordförande. För det fall ordföranden inte kan närvara vid ett möte övertar vice ordföranden posten som ordföranden och alla egenskaper det för med sig, inkluderat utslagsrösten.

f) Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Ledamot, som deltagit i ärendes avgörande, anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida han inte där låtit anteckna avvikande mening.

§ 10 STYRELSENS ÅLIGGANDE

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets förvaltning.

§ 11 VALKOMMITTÉ

Till förbundets valkommitté väljer årsmötet två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valkommittén förbereder frågor angående val av styrelse och funktionärer i förbundet för nästkommande årsmöten.

§ 12 FÖRBUNDSMÖTEN

Ordinarie årsmöte skall hållas senast utgången av juni månad och på tid och plats inom Sverige som styrelsen bestämmer. På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

a) Val av årsmötets funktionärer.

a. Ordförande att leda årsmötet.

b. Sekreterare att föra årsmötesprotokollet.

c. Två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

b) Justering av röstlängden.

c) Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst.

d) Framläggande av förvaltningsberättelse/årsredovisning. e) Framläggande av revisionsberättelse.

f) Fråga om fastställande av förbundets resultat- och balansräkning.

g) Fråga om disposition av vinst eller förlust.

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

i) Information om Tvätteriförbundets Service AB’s bokslut.

j) Fastställande av årsavgift samt serviceavgift för det nästkommande året.

k) Utseende av representant vid ordinarie bolagsstämma med Tvätteriförbundet Service AB.

l) Fastställande av ersättning till styrelsens ordförande och ledamöter.

m) Fastställande av arvoden till revisor.

n) Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.

o) Val av ordförande intill nästa ordinarie årsmöte.

p) Val av övriga ledamöter i styrelsen.

q) Val av två ledamöter och ersättare i valkommittén.

r) Val av två revisorer och ersättare, varav en skall vara auktoriserad revisor.

s) Behandling av inkomna motioner eller förslag från medlem eller revisor.

t) Behandling av propositioner från styrelsen.

Utöver angivna punkter kan på årsmöten de ärenden behandlas som är angivna i kallelsen eller omedelbart föranleds av styrelsens eller revisorernas berättelse. Annat ärende får upptas till överläggning men ej till beslut. För det fall styrelsen underlåter att kalla till årsmöte samt med rimlig säkerhet kan antas komma att även fortsättningsvis underlåta att kalla till årsmöte, äger varje fullvärdig medlem sedan en månad förflutit från den dag då årsmöte senast skulle hållas rätt att kalla till årsmöte i enlighet med bestämmelserna i 14 §. Sådant årsmöte ska hållas på orten för styrelsens säte för att kallelsen ska äga giltighet. För det fall mer än en fullvärdig medlem utnyttjar denna rätt, ska den kallelse som är tidigast daterad äga giltighet. För det fall flera kallelser är daterade samma dag, ska den kallelse som är gjord av den äldsta fullvärdiga medlemmen äga giltighet.

Deltagande vid årsmöte ska som huvudregel ske genom medlems fysiska närvaro. Styrelsen får dock besluta att medlemmar får delta via telefon eller genom andra elektroniska kommunikationsverktyg. Sådant beslut får endast ske om det kan ske en rimlig kontroll av att det faktiskt är medlemmen som deltar i årsmötet samt att eventuell rösträkning kan ske på säkert sätt. Styrelsen får endast fattas sådana beslut som avses i detta stycke om det föranleds av utomstående faktorer som Sveriges Tvätteriförbund inte kan påverka eller kontrollera.

Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. I en sådan begäran ska det anges vilka ärendet som önskas behandlas på det extra årsmötet. Styrelsen är skyldig att utfärda kallelse till extra årsmöte inom två veckor från det att begäran mottogs.

§ 13 RÖSTNING

Vid förbundsmöte äger varje fullvärdig medlem en röst. Beslut på årsmötet fattas, med undantag för vad som stadgas i 16 §, med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning och övriga frågor genom mötesordförandens utslagsröst. Om någon så yrkar ska personval förrättas med slutna valsedlar. All annan röstning vid förbundsmötet verkställs öppet.

Rösträtt får utövas via fullmakt till annan medlem. Dock får ingen vid mötet utöva rösträtt för mer än ytterligare en medlem.

§ 14 KALLELSER

Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt via post eller elektronisk post till varje medlem och sändas minst 14 dagar före årsmötet och 7 dagar före extra möte.

Ska på förbundsmöte behandlas ärenden som inte är upptagna på den stadgeenliga dagordningen, ska kallelse och förteckning över dessa ärenden göras tillgängliga för förbundsmedlemmarna senast 14 dagar före utsatt dag.

Ska på förbundsmöte förekomma ärende innefattande förslag till ändring av förbundsstadgarna, ska den föreslagna ändringen till sitt huvudsakliga innehåll anges i förteckningen.

Varje fullvärdig medlem är berättigad att få ärende hänskjutet till prövning på förbundsmöte, om yrkande därom framställs hos förbundsstyrelsen senast 10 dagar före förbundsmötet.

§ 15 UTESLUTNING OCH UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Medlem som önskar utträde skall till styrelsen skriftligen ansöka om sådant. Skriftlig ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 3 månader före årsskifte, i annat fall återstår medlemskapet i ytterligare ett år med de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet.

Medlem som överträder, kringgår eller på annat vis av styrelsen bedöms inte följa förbundets stadgar och/eller dess etiska regler, eller som av styrelsen bedöms i övrigt åsidosätta sina skyldigheter mot förbundet eller bryta mot vad som anses som god sed inom branschen, kan av styrelsen få sitt medlemskap uppsagt med omedelbar verkan.

Medlem som försätts i konkurs eller likvidation eller på annat vis upphör med eller lägger ner den verksamhet som legat till grund för medlemskapet kan få sitt medlemskap uppsagt med omedelbar verkan av styrelsen.

I samband med medlemskapets upphörande förlorar medlemmen samtliga sina rättigheter gentemot Sveriges Tvätteriförbund och Tvätteriförbundets Service AB. Vid utträde ur eller uteslutning från föreningen är medlem inte berättigad till någon del av föreningens tillgångar, inklusive någon återbetalning av erlagda avgifter. Förbundets t-märke skall omedelbart tas bort och certifikatet upphör att gälla.

Medlem som inte ansöker om utträde i rätt tid i enlighet med första stycket är skyldig att betala nästkommande års avgifter i enlighet med § 4. Detsamma gäller medlem som inte medverkar till att auktorisationskontroll genomförs under året. Nästkommande årsavgifter ska vara samma avgifter som medlemmen senaste erlade eller borde ha erlagt, med justering för eventuella avgiftsförändringar som beslutas av årsmötet.

Medlem som inte medverkar till auktorisationskontroll och som är skyldig att erlägga avgifter i enlighet med föregående stycke kommer att uteslutas ur Sveriges Tvätteriförbund vid utgången av nästkommande år. En medlem som inte medverkar till auktorisationskontroll kan endast åläggas att betala ett års extra avgifter i enlighet med föregående stycke. I det fall medlemmen innan den tid som anges i första meningen medverkar till auktorisationskontroll ska medlemmen inte uteslutas på denna grund.

§ 16 MAJORITET VID SÄRSKILDA BESLUT

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av årsmötet förutsatt att minst 2/3 av samtliga angivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst 30 dagars mellanrum om ändringsförslaget vid båda möten biträds med minst enkel majoritet. Ett av dessa möten ska vara årsmöte.

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas vid två på varandra följande möten med minst 30 dagars mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 2/3 majoritet av samtliga avgivna röster för ändringsförslaget. I beslutet ska anges förfarandet för försäljningen av förbundets återstående tillgångar, samt hur återstående likvida medel därefter ska fördelas mellan medlemmarna.

§ 17 TOLKNING

Vid oenighet om tolkningarna i dessa stadgar gäller Förbundsstyrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt