Etiska regler

Våra etiska regler ska vara ett tydligt moraliskt stöd för våra medlemsföretag och deras anställda. Syftet med reglerna är att ge en klar och tydlig bild av tvätteriernas syn på sin roll på arbetsmarknaden. 

De ska även tydliggöra företagens gemensamma bidrag till en god affärsetik i näringslivet och en positiv och miljövänlig utveckling i samhället. Det är obligatoriskt för företag som är auktoriserade av Sveriges Tvätteriförbund att följa de etiska reglerna. Medlemmarnas gemensamma ledord är Kompetens, Kvalitet, Miljö och Samhällsansvar.

 

Kompetens

 • Bedöma och välja medarbetare enbart efter kompetens, kunskap och färdigheter. Ingen diskriminering görs på grund av hudfärg, nationalitet, etniskt tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, kön eller ålder.
 • Ge medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling. Bland annat genom att erbjuda arbete med många olika uppgifter (arbetsrotation). Särskilt anpassad utbildning för konsumenttvätterier. (Se UTBILDNING )

Kvalitet

 • Ha kunskap om de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden och i tillämpliga kollektivavtal.
 • Alltid upprätta skriftliga anställningsavtal.
 • Ta till vara medarbetarnas kompetens, kunskap och färdigheter för att utföra ett professionellt arbete.
 • På förhand avtala med kunden om ekonomiska villkor, uppdragsvillkor och arbetsmetoder.
 • Alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut vid uppkomna tvister mot privata konsumenter.
 • Ha det senast utfärdade T-märket uppsatt på för kund synlig plats.
 • Följa de leveransbestämmelser som finns utfärdade för branschen.

Miljö

 • Verksamheten ska drivas på ett miljömedvetet sätt enligt lagar och regler. Företaget ska agera långsiktigt och hållbart.
 • Använda godkända kemikalier som inte påverkar vår miljö negativt.
 • Erbjuda alla medarbetare en trygg och trivsam arbetsmiljö. Tvätteriet skall vara godkänt enligt alla lagar och förordningar samt av Sveriges Tvätteriförbund utsett ackrediterat företag.

Samhällsansvar

 • Säkerställa att underleverantörer är auktoriserade eller uppfyller auktorisationens krav.
 • Ha ordnad ekonomi, betala skatter och avgifter och se till att bokföring och redovisning görs enligt god redovisningssed.
 • Alltid ge privata konsumenter ett maskinstämplat kvitto med uppgift om organisationsnummer och moms. Betalkortsterminal ska finnas.
Share This
25% RUT-avdrag på tvätt