Jobb, jobb, jobb

Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning och information bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja tvätterinäringen i Sverige.

Finns viljan, finns potentialen

Tvätt - och textilservicebranschen har en stor potential för nyanställningar och då inte minst att kunna erbjuda så kallade instegsjobb.

Genom att branschen expanderar ökar det ekonomiska samhällsvärdet genom ökade skatteintäkter och genom att fler människor kommer i arbete, får lön och kan utöka sin konsumtion. Denna positiva utveckling accelererar om branschen ges rätt förutsättningar:

Antalet jobb kan fördubblas

Tvätt - och textilservicebranschen är en bred och expansiv näring med stor framtidspotential. Den omsätter cirka fem miljarder kronor i Sverige och har cirka 5 000 medarbetare. Vi uppskattar att det därutöver finns 400 medarbetare hos underleverantörer som arbetar med beställningar från branschföretagen.

Branschen har i hög utsträckning möjlighet att erbjuda anställning till personer som annars står långt ifrån arbetsmarknaden, så kallade instegsjobb. Inom den största yrkesgruppen i branschen, har cirka en tredjedel högst grundskoleutbildning och drygt hälften högst gymnasieutbildning; cirka 46 procent är födda utomlands.

Marknaden består av två områden: uthyrning/leasade textilier samt kundägda textilier. Företagen är alltifrån enmansföretag till mycket stora arbetsplatser och vänder sig såväl till företag, kommuner och landsting som till privata konsumenter. Med rätt förutsättningar är marknadspotentialen ytterligare 3,75 miljarder kronor. Detta kan i sin tur resultera i cirka 5 300 nya medarbetare i branschen samt 530 nya jobb i andra branscher

Tvätteriförbundet i siffror

  • Företag med 1-10 anställda 83% 83%
  • Utlandsfödd arbetskraft 46% 46%
  • Andel kvinnor i branschen 55% 55%
  • Anställda med förgymnasial utbildning 30% 30%
  • Anställda med gymnasial utbildning 54% 54%
  • Anställda med eftergymnasial utbildning 14% 14%

%

Medlemsföretagens omsättning i relation till hela branschen

Nu borde Rut få lov att flytta hemifrån

Idag omfattar det så kallade Rut -avdraget hushållsarbete, vilket bland annat innefattar tvätteritjänster i hemmet. Kommer en person hem till ditt hem och tvättar i bostadens tvättmaskin är arbetet berättigat till skatteavdrag. Lämnar du däremot samma tvätt till ett professionellt tvätteri får du betala hela kostnaden för tjänsten. Rimligheten kan starkt ifrågasättas.

För professionella tvätterier är optimering av energi, vatten och kemikalier en del av själva affärsmodellen. Företagens kvalitetssäkrade processer är helt inställda för att minska resursanvändningen under tvätten och står dessutom under tillsyn genom de lokala miljönämnderna. Alla medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund är auktoriserade av Ensucon.

Utsläpp från många små tvättmaskiner, troligtvis överdoserade enligt tillgängliga studier, har rimligen en helt annan miljöbelastning.

Därtill kan vi fundera på rättviseaspekten. Villor har oftast egen tvättmaskin, alla lägenheter har det inte. Till skillnad från exempelvis städning behöver tvätten dessutom inte utföras i hemmet. Tvärtom! Det kan till och med underlätta för den enskilde om hemmet, i detta fall, inte behöver vara en arbetsplats med krav på att passa andras tider.

En reform för pensionärer och barnfamiljer

Om Rut -avdraget är till för att hjälpa äldre som inte klarar tvätten på egen hand och barnfamiljer som inte får livspusslet att gå ihop, måste vi hitta lösningar som passar alla. Ska Rut -avdraget samtidigt bidra till ökade arbetstillfällen finns inga som helst skäl till att begränsa tjänsten till hemmets tvättstuga. Dagens situation främjar knappast ökad kvalitet, miljövänlighet och specialisering.

En entré in på arbetsmarknaden

Den svenska tvätt - och textilservicebranschen har cirka 5 000 medarbetare och är en tillväxtbransch med stor potential. Branschen sysselsätter i stor omfattning ungdomar, personer som saknar eftergymnasial utbildning och personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Exempelvis anställer tvätteriföretagen många med utländsk bakgrund som nyligen kommit till Sverige och som behöver komma in på och utvecklas på arbetsmarknaden. Rut -avdraget har en stor potential för att öka sysselsättningsgraden inom hela denna grupp.

Självfinansierande förbättring

Det är dags att Rut flyttar hemifrån. Att låta Rut -avdraget inkludera tvätteritjänster även utanför hemmet är ett ganska litet och logiskt steg. Det skulle likväl göra stor skillnad för behövande grupper som pensionärer och barnfamiljer. De skulle enkelt kunna få hjälp utan att behöva upplåta sitt hem till arbetet. Samtidigt skulle förändringen göra stor skillnad för att säkra fortsatt tillväxt och nya jobb inom näringen. Mycket talar dessutom för att en ändring av Rut avdraget i denna riktning skulle bära sig själv ekonomiskt i och med ökade skatteintäkter i form av moms och ökad sysselsättning samt minskade arbetsmarknadspolitiska utgifter. Det ger goda förutsättningar för en välkommen reform.

Jan Kluge, Ordförande

Tor-Björn Angin, Vice ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Fria arbetskläder – en självklarhet

Nya regler från Socialstyrelsen och egna ambitionshöjningar gör att kommuner i allt större utsträckning väljer att erbjuda fria arbetskläder till personal inom bland annat äldrevård, hemtjänst och förskola. Det är en fråga om hygien, identifikation och rättvisa.

De svenska tvätt-och textilserviceföretagen står redo att hjälpa till. Tjänsterna vi erbjuder bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar. Genom att se till att textiler håller sig hela och rena länge skyddar vi både människa. T-märket för ett hållbart samhälle En grön cirkulär näring För att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle utvecklas inom tvätt- och textilservicebranschen nya material, kemikalier och det sker även optimering av processer för att minska svinnet. Denna utveckling understöds genom de krav som ställs på de professionella genom T-märket, dvs en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. Märkningen innebär att tvätterierna uppfyller förbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Auktoriseringskontrollen säkerställer att ett tvätteri som bär T-märket klarar Tvätteriförbundets kravnivåer inom områdena hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. och miljö. Vi gillar upphandling, konkurrens och mångfald samt tror på ett inkluderande samhälle. De professionella och auktoriserade tvätt- och textilserviceföretagen är en bransch med cirka 5000 medarbetare och vi anställer många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Vi ser vår mångfald som en styrka och våra medarbetare som vår största tillgång. Det gör oss till en viktig instegsbransch.

T-märket för ett hållbart samhälle

En grön cirkulär näring För att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle utvecklas inom tvätt- och textilservicebranschen nya material, kemikalier och det sker även optimering av processer för att minska svinnet.

Denna utveckling understöds genom de krav som ställs på de professionella genom T-märket, dvs en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. Märkningen innebär att tvätterierna uppfyller förbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Auktoriseringskontrollen säkerställer att ett tvätteri som bär T-märket klarar Tvätteriförbundets kravnivåer inom områdena hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

En grön cirkulär näring

Om rapporten

Den här sidan baseras på foldern "Jobb, jobb, jobb" som handlar om att skapa jobb, men också om att få viktig service utförd med kvalitets- och miljökrav. För ytterligare information hänvisar vi till rapporten Tvätt- och textilservicebranschens samhällsvärde - Idag och imorgon.

Rapportförfattare: Stefan Öster Öster Research |osterresearch.com | stefan@osterresearch.com

Share This
Sveriges Tvätteriförbund fyller 80 år!