2020 – ett år då samverkan varit viktigare än någonsin.

2020 går till historien som ett mycket ovanligt år. Hur pandemin kommer att påverka världen i längden vet vi ännu inte. Vi vet dock att den för Sveriges Tvätteriförbund har inneburit omfattande kommunikation mot regeringen, med syfte att visa på hur även textilservicebranschen indirekt påverkas av de restriktioner kring resor, sammankomster, kultur- och sportevenemang som satts in för att bromsa smittspridningen. Att även textilservicebranschen får del av stöd som riktas till drabbade branscher är därmed högst rimligt. Händelser som denna visar på vikten av en bransch som trots inbördes konkurrens, håller ihop när stormen blåser. Vi ser förbi våra olikheter och fokuserar på gemensamma angelägenheter.

Läs hela rapporten

I spåren av pandemin har det även väckts frågor kring användningen av engångsmaterial som ett mer hygieniskt alternativ till textilier. I sådana lägen är det viktigt att kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Vid sidan om pandemin är klimatfrågan fortfarande en ödesfråga. Den cirkulära affärsmodell som är grunden för textilservicebranschens verksamhet är ett fantastiskt exempel på hur vi måste röra oss mot en tjänstefierad konsumtion för att leva inom planetens gränser. Att gå ifrån cirkulära modeller till linjära, och därmed en ökande resursanvändning och avfallsgenerering, är därför inte ett alternativ. Istället säkerställer vi våra högt ställda hygienkrav och kommunicerar detta till marknaden.

2020 har även präglats av fortsatt diskussion kring möjligheter och förutsättningar för integration i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Den statistik som sammanställs i årets hållbarhetsrapport visar tydligt att textilservicebranschen är en viktig kugge i detta sammanhang. Sedan 2014 har andelen utlandsfödda inom branschens största yrkesgrupp ökat med 10 %-enheter och idag uppgår andelen till 49 %. En anställning inom textilservicebranschen har ofta inneburit enormt mycket för den enskilde individen och dess familj – materiellt, men även socialt och psykiskt.

Årets hållbarhetsrapport visar tydligt på det stora samhällsansvar som textilservicebranschen tar. Med ca 450 arbetsställen i olika företagsformer och ca 5 000 medarbetare omsatte branschen närmare 5,7 miljarder kronor under 2019. Som branschorganisation välkomnar Sveriges Tvätteriförbund alla medlemmar, oavsett ägande – såväl region, stat, kommun, stora internationella koncerner och familjeägda verksamheter.

Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetsrapport 2020 är den sjunde i ordningen. Genom att välja ut ett antal indikatorer och årligen följa upp och offentliggöra utvecklingen inom dessa i vår hållbarhetsrapport, skapar vi en ökad kännedom om hur branschen utvecklas och ett underlag för hur förbundet framåt kan stötta medlemmarna i ett ständigt förbättringsarbete.

Sveriges Tvätteriförbund stödjer FN:s initiativ Global Compact och dess 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Detta konkretiseras bland annat genom förbundets samarbete med Skatteverket för att förebygga oegentligheter, nolltolerans mot diskriminering och granskning av medlemmarnas miljö- och arbetsmiljöarbete i den årliga auktoriseringskontrollen.


Jan Kluge
Förbundsordförande
Malmö december 2020

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt