PM framtagen av Öster Research på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund

Sedan den 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Föreskrifterna gäller i arbetssituationer där fysisk kontakt förekommer mellan personal och patienter/brukare/boende och det finns risk för att smittämnen överförs.

Det här innebär att det ställs krav på arbetskläder åt medarbetarna inom exempelvis gruppbostäder, hemtjänst och särskilt boende för äldre. Arbetskläderna får endast bäras i arbetet eller under färd mellan de olika arbetsplatserna. Dessutom anges det särskilt att överdelen ska vara kortärmad och att arbetskläderna ska bytas dagligen. Det känns som en självklarhet att arbetskläder ska erbjudas. Det är bland annat en fråga om hygien, identifikation och rättvisa.

Sveriges Tvätteriförbund genomförde under sommaren 2016 en enkätundersökning bland landets kommuner för att ta reda på hur de nya föreskrifterna kommer att hanteras. Resultaten visade på att många kommuner undersöker vilka behov de har och ligger i startgroparna för att genomföra upphandlingar.

För att visa vad detta kan innebära för tvätt- och textilservicebranschen presenteras nedan ett enkelt räkneexempel för vad de nya föreskrifterna kan innebära vad gäller marknadspotential och nyanställningar. I tabellen nedan listas ett antal stora yrkesgrupper som kommer att påverkas av de nya föreskrifterna

YrkesgruppAntal yrkesverksamma
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende135970
Undersköterskor, habilitering4325
Vårdbiträden76879
Vårdare, boendestödjare54433
Personliga assistenter68105
Summa339712

Totalt arbetar nästan 340 000 personer i något av yrkena ovan. Ifall alla dessa skulle utrustas med arbetskläder så skulle marknadspotentialen vara antalet personer multiplicerat med en årskostnad på cirka 5500 SEK för tvätt- och textilservice. Det ger oss en grov uppskattning av det potentiella marknadsvärdet till 1,9 miljarder SEK.

För att sköta detta krävs det personal, drygt hälften av företagens kostnader är lönekostnader. Cirka 934 miljoner SEK skulle alltså kunna gå till löner. Med en ingångslön i branschen på 20139 kronor per månad, vilket innebär en årskostnad per anställd på 326715 kr1 skulle detta innebära lön till 2859 nya medarbetare.

En förstärkning av arbetskraften med 2859 nya medarbetare skulle innebära en ökning med cirka 70% jämfört med dagens 4133 helårsanställningar i tvätt- och textilservicebranschen. Räknar man med timanställda och den extrapersonal som stärker upp under sommarledigheter och lov skulle det innebära en ökning från cirka 5000 personer till 8500 personer.

Naturligtvis finns det fler faktorer att väga in, som hur föreskrifterna kommer att tolkas, hur många som redan har arbetskläder osv. Det ger dock en fingervisning om den stora potential som finns för professionella auktoriserade textil serviceföretag i och med de nya föreskrifterna.


Fotnot

1. Enligt www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-vad-en-anstalld-kostar

Kontaktuppgifter

Denna PM är framtagen av Öster Research på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund. För frågor och kommentarer kring denna PM är ni välkomna att höra av er till: Stefan Öster Öster Research| osterresearch.com Tel: 0708-68 95 66 E-post: stefan@osterresearch.com

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt