Skrivelse från Tvätteriförbundet till Finansminister Magdalena Andersson och Näringsminister Ibrahim Baylan, Finans- och Näringsdepartementen, Finans- och Näringsutskotten

Sammanfattning:

Regeringens krisåtgärd för att minska hyreskostnaderna i särskilt utsatta branscher bör utökas till att även omfatta tvätt- och textilserviceföretag inom SNI-kod 96.011 Industri- och institutionstvätt. För att minska de negativa effekterna av coronapandemin bör regeringen även påskynda arbetet med att utvidga RUT-avdraget till att omfatta tvätt utanför hemmet enligt RUT-utredningens delbetänkande Fi2020/00389/S1.

Den 2 juli fattade regeringen beslut om att utöka hyresstödet till ett antal branscher som tidigare förbisetts. Bland annat till företag som är verksamma inom SNI-kod 96.012 Konsumenttvätt.

Det innebär att företag som arbetar med konsumenttvätt nu får rätt till samma stöd som andra branscher som drabbats särskilt hårt av coronapandemin. Detta är vi tacksamma för.

Vi vill dock uppmärksamma att en stor del av branschens företag fortfarande inte har tillgång till stödet. Det gäller företag som sköter tvätt- och textilservice åt till exempel hotell och restauranger med SNI-kod 96.011 Industri- och institutionstvätt.

När hotell och restauranger har stått tomma har det inte heller funnits något behov av tvätt- och textilservicetjänster. Många vittnar om omsättningsfall i storleksordningen 80-90% från en dag till en annan.

Tvätt- och textilservicebranschen omsätter omkring 5,5 miljarder normalt, och har ca 5 000 anställda i 270 företag, varav över 80% har färre än tio anställda. Många medarbetare är unga, ibland utan färdig utbildning och en stor del som är utlandsfödda. Om dessa arbetstillfällen förvinner innebär det ett hårt slag mot en etablering på arbetsmarknaden.

Vi anser att

– Tvätterier med SNI-kod 96.011 måste inkluderas i möjligheten att få reducering av hyreskostnader likaväl som företag i andra branscher.

I januari 2020 lämnade RUT-utredningen sitt delbetänkande kring en utökning av RUT-avdraget till att omfatta fler tjänster, bland annat tvätt vid tvättinrättning. Vi anser att det finns goda anledningar till att påskynda arbetet med att införa detta avdrag.

Många befinner sig i isolering på grund av risk för att smittas av Covid-19. Detta kan innebära att anhöriga eller andra närstående inte kan hjälpa till med tvättning. Genom att öppna upp för en inkludering av tvätt av hushållstvätt inom RUT-avdraget, där tjänsten även innebär att man kan få tvätten hämtad och lämnad, skulle enskilda och familjer få möjlighet till avlastning och närstående behöver inte oroa sig för att tvätten inte blir gjord.

Enligt Jämställdhetsmyndigheten finns en risk för att coronapandemin påverkar hemarbetet och förstärker mönstret att kvinnor står för större andel av hemarbete än männen. Samtidigt är tvätt enligt SCB den mest ojämställda hushållssysslan både sett till genomsnittlig tid och till andelen som utför aktiviteten. En utvidgning av RUT-avdraget är en viktig insats för att motverka eventuella negativa effekter på jämställdheten till följd av coronapandemin.

Vi anser att

– Arbetet med att genomföra RUT-utredningens förslag om att utvidga RUT-avdraget till att även omfatta tvätt utanför hemmet bör påskyndas.

 Vi ber därför att regeringen skyndsamt

– inkluderar utsatta företag i tvätt- och textilservicebranschen inom SNI-kod 96.011 i hyresstödet enligt ovan

– inför RUT-avdrag för tvätt- och textilserviceföretag såsom föreslås i RUT-utredningens delbetänkande ”Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget Fi2020/00389/S1”

För Sveriges Tvätteriförbund     

Jan Kluge
Ordförande

Tor-Björn Angin
Vice ordförande

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt