Sveriges Tvätteriförbund vill härmed inkomma med synpunkter på ovan angiven promemoria.

Sveriges Tvätteriförbund välkomnar de förslag som lämnas i promemorian och anser dem vara väldigt betydelsefulla vid den osäkerhet som råder i samhället på grund av sjukdomen Covid-19. Inledningsvis vill Sveriges Tvätteriförbund anmärka att omställningsstödet bör medges även för perioder efter april 2020, eftersom två månader bedöms vara för en för kort tidsperiod för att omställningsstödet ska ha en meningsfull effekt. Såvitt Sveriges Tvätteriförbund kan bedöma medger den föreslagna ordningen med dels lagstiftning, dels förordning för närmare föreskrifter att Regeringen på eget initiativ kan förlänga perioden för omställningsstöd. Detta bör dock förtydligas.

Vidare anser Sveriges Tvätteriförbund att det bör förtydligas att kostnader för hyra och leasing av textiler är en sådan fast kostnad som omfattas av 9 § första stycket 1 i den föreslagna förordningen om omställningsstöd. Av promemorian1 framgår att ”[m]ed hyra och leasing avses nyttjanderättsavtal avseende lokaler, maskiner och andra liknande tillgångar. Även avgifter för tomträtt och arrende täcks av begreppet”. Hyra och leasing av textiler är oerhört vanligt i hotell- och restaurangbranschen, industrin och inom sjukvården. Till exempel hyrs ofta mattor, arbetskläder, bäddtextiler, dukar och handdukar med mera på lång tid. Som förslaget till omställningsstöd är utformat skulle företag som väljer att finansiera sina textiler genom lånat kapital ha rätt till omställningsstöd för den ränta som belöper på finansieringen. För att undvika snedvridande effekter mellan företag som äger sina textiler och de som hyr eller leasar dem bör det därför klargöras att hyra och leasing av textiler utgör sådana fasta kostnader som medger rätt till omställningsstöd. Sveriges Tvätteriförbund vill här också framhålla att en sådan ordning redan finns i Danmark avseende deras motsvarighet till omställningsstöd.2

Det är vanligt att kostnader för tvätt och annat underhåll av textiler och arbetskläder ingår som en dela hyran eller leasingen. Även denna del bör ingå som fasta kostnader som omfattas av omställningsstödet.3 I det fall företagen bekostar tvätt av textiler separat bör detta jämställas med kostnader för sophantering, städning, larm och bevakning och därmed anses vara fasta kostnader enligt reglerna för omställningsstöd. Hotell, restauranger, industrin, sjukvården och liknande branscher har en skyldighet att kontinuerligt tvätta sina textiler. Likaså finns det inom väldigt många branscher långtgående skyldigheter att tvätta och underhålla arbetskläder. Det finns ingen principiell anledning att undanta sådana kostnader vid beräkningen av omställningsstöd om andra kostnader som är knutna till underhåll av lokaler och andra anläggningstillgångar omfattas av stödet.


  1. S. 48
  2. www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/BVT/nyhedsarkiv/2020/bvt-brev/
  3. Även här kan en jämförelse göras med Danmark, där även denna del av leasingen medger rätt till omställningsstöd.

 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt