När dörren till hotellrummet förblir stängd, stängs också framtiden för många företag i tvätt- och textilservicebranschen. Inga behov av mjuka lakan och sköna frottéer, inga restauranggäster som frågar efter dukade bord – intäkter försvinner i en bransch där hälften av kostnaderna utgörs av lön. Det slår hårt. Vi lever i en 100-årsstorm och nu behöver regeringen agera kraftfullt. Vi behöver en öppen dörr.

Här är Sveriges Tvätteriförbunds öppna brev till näringsminister Ibrahim Baylan. Hur tänker man säkerställa en bransch som påverkas hårt av rådande situation?


Grunden för en samhällsviktig bransch och en cirkulär näring riskerar att slås sönder på grund av nuvarande Corona-utbrott. Vi vill be dig som näringsminister att uppmärksamma vår situation inom Tvätt- och textilservicebranschen. Det finns en påtaglig risk för att våra företag tvingas stänga verksamheter och säga upp medarbetare.

Tvätt- och textilservicebranschen är en liten bransch, men av vital betydelse för att näringsliv och offentlig verksamhet ska fungera. Vår uppgift är att se till att kirurgen, bagaren och anläggaren känner sig trygga med sina arbetskläder – trygga med hygien, komfort, synbarhet och flamskydd. Vi är en viktig bransch för att hålla sjukvården och hälsosektorn igång med rena arbetskläder och textilier, inte minst väsentligt i rådande situation. Vid behov kan vi många gånger erbjuda textila substitut för flera engångsprodukter som riskerar att bli bristvaror.

Våra tjänster och vår kompetens behövs. Men när den utländska besöksnäringen i princip helt upphör och det inhemska resandet minimeras behövs inga mjuka lakan och sköna frottéer och inga restauranggäster frågar efter dukade bord. Det slår extremt hårt för besöksnäringen och för de av våra medlemmar som levererar till den. Varsel och permitteringar är redan en realitet.

Coronaviruset innebär enorma utmaningar för oss alla. Vi välkomnar alla ansträngningar för att minimera dess inverkan och noterar alla åtgärder regeringen gör. De insatser som nu genomförs för att minska företagens ekonomiska belastning är utmärkta, men det kommer att behövas mer. Det kommer att finnas behov av tillfälliga och riktade stöd.

Tvätteri- och textilserviceföretag är oftast små företag med ett mindre antal medarbetare. Branschen består av cirka 270 aktiebolag, varav över åttio procent har som mest tio personer anställda. Därutöver finns statliga, region- och landstingsägda verksamheter, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor. För en stor andel företag är uthålligheten begränsad.

I dag arbetar cirka 5 000 personer inom tvätt- och textilservicebranschen och vi omsätter drygt 5,5 miljarder kronor. Branschen är personalintensiv, lön svarar för 48,8 procent av kostnaderna, och anställer vanligtvis många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Det innebär att branschen normalt fungerar som en effektiv integrationsmotor där det finns stora möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. När vår bransch viker skapar det extra allvarliga ringar på vattnet, på kort och lång sikt.

Vi behöver en dialog om kraftfulla åtgärder.

Jan Kluge
Ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Tor-Björn Angin
Vice ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt