Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2016 två domar som behandlar tillhandahållande respektive tvättning av arbetskläder inom hemtjänsten. Frågan gällde närmare bestämt om det med arbetsmiljöreglerna som grund är möjligt att förelägga en omsorgsverksamhet att stå för kläder och tvättning av dem. Högsta förvaltningsdomstolen svarade nej på denna fråga.

Det är dock viktigt att uppmärksamma att domsluten gällde just de frågor om arbetsmiljö och Arbetsmiljöverkets befogenheter som var uppe i målen, varken mer eller mindre.

Socialstyrelsen föreskriver sedan den 1 januari 2016 genom SOSFS 2015:10 att arbetskläder som används inom omsorg, då fysisk kontakt förekommer och det finns risk för spridning av smittoämnen, endast ska bäras i arbetet eller under färd mellan de olika arbetsplatserna. Vidare föreskriver myndigheten att överdelen ska vara kortärmad och att kläderna ska bytas dagligen. Socialstyrelsens föreskrifter är inte primärt regler vilka syftar till att förbättra arbetsmiljön för personalen, utan ändamålet med reglerna är att skydda vårdtagarna och samhället i stort mot smittoämnen genom att förbättra hygienen i verksamheten.

För att föreskrifterna SOSFS 2015:10 ska kunna följas i praktiken är det svårt att se någon annan lösning än att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläderna och ombesörjer tvättning av dem.

Tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter har inte varit föremål för den ovan nämnda prövningen i Högsta förvaltningsdomstolen. Tvätteriförbundet bedömer därför att Socialstyrelsens föreskrifter inte har påverkats av Högsta förvaltningsdomstolens domar.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt