I Kommunsverige har det under flera år pågått en livlig diskussion kring förutsättningarna för att utrusta medarbetare inom bland annat äldrevård, hemtjänst och förskola med arbetskläder tillhandahållna av arbetsgivaren. Det är en rättvisefråga, som mycket aktivt drivits av de fackliga organisationerna – inte minst Kommunal.

Sedan årsskiftet har frågan nu fått sin lösning genom nya regelverk från Socialstyrelsen.  Alltsedan 2007 finns föreskrifter från Socialstyrelsen om basal hygien vilket bland andra hälso- och sjukvården och tandvården är skyldiga att följa, men från årsskiftet 2015/16 utökades den skyldigheten till att även att omfatta stora delar av den kommunala vård- och omsorgen. Detta efter att Socialstyrelsen skärpt sina föreskrifter om basala hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10).  Genom de nya reglerna berörs nu även t ex särskilda boenden, LSS-boenden och hemtjänst i eget boende. Föreskrifterna innebär bl a att arbetskläder endast får bäras i arbetet och att de ska bytas dagligen eller oftare.  Runt om i vårt land har denna tydliga skärpning skapat oro om hur de praktiska konsekvenserna ska lösas i den enskilda kommunen. Tidspressen som en följd av de nya föreskrifterna är hög och kostnaderna oroar.  När frågan nu tydligt kommit på den lokala agendan kan vi denna vår konstatera att enskilda kommuner rent av överväger att starta tvätteriverksamhet i egen regi. Ibland med argument om att även kunna utnyttja detta som en del i en lokal arbetsmarknadspolitik för att skapa jobb för dem som idag står en bit från den ordinarie arbetsmarknaden.  Vi har i grunden respekt för denna kommunala strävan. Vi tror nämligen på ett inkluderande samhälle. Men att slå in på en väg med att bygga upp kommunala tvätterier från grunden känns som en synnerligen onödig åtgärd. För här står redan en hel bransch på tårna för att kunna erbjuda hjälp åt enskilda kommuner. En professionell bransch som dessutom redan idag anställer många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Vi ser vår mångfald som en styrka och våra medarbetare som vår största potential. I Sverige arbetar ca 5000 medarbetare i olika tvätteriföretag med tjänster till industri, hotell- och restaurangnäringen, personal- patient- bädd- och operationstextilier till vård och omsorg och tvätt- och textilhantering av konsumenttvätt. Vår näring har ett högt socialt ansvarstagande. Vi är en viktig och tydlig instegsbransch på arbetsmarknaden.  Det är därför vår förhoppning att de svenska kommunerna istället väljer vägen att via upphandling ta hjälp av den existerande professionella tvätteri- och textilservicebranschen. Vi står beredda att hjälpa till runt om i landet!

Olle Kristensson
Ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Daniel Kärrholt
Förbundsdirektör Sveriges Tvätteriförbund

Höstmöte 2019