– av Ulf Silfverström –

Det systematiska förbättringsarbetet är en nyckel till framgång. Berendsen har jobbat i många år med miljö- och kvalitetsfrågor och numera är det en naturlig del av den dagliga verksamheten.

“Arbetsmiljöfrågorna kräver mycket engagemang. Det blir allt viktigare att ta hand om sin personal på rätt sätt”

Fokus idag är att vidareutveckla det relativt nya ledningssystemet för arbetsmiljö, och att förbereda för de nya ISO-standarderna 9001 och 14001.

– Arbetsmiljöfrågorna kräver mycket engagemang. Det blir allt viktigare att ta hand om sin personal på rätt sätt, betonar Marie Rasmusson, arbetsmiljösamordnare på Berendsen.

EFFEKTIVARE MED ETT SYSTEM

För att nå effektivitet har Berendsen valt att ha ett gemensamt integrerat verksamhetssystem för miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Företaget har över tusen anställda i Sverige, 22 produktionsenheter från Luleå till Malmö och därutöver några serviceenheter. Berendsen har byggt upp ett nätverk bestående av lokala miljö- och kvalitetsutvecklare som är placerade på respektive anläggning.

– Vi började jobba med miljö- och kvalitetsledningssystem på 1990-talet, och under 2014 blev vi även certifierade inom arbetsmiljö, förklarar Lars Löf, miljö- och kvalitetssamordnare. Det är viktigt för oss av flera skäl. Att det dessutom efterfrågas allt mer av branschens kunder uppfattar vi som mycket positivt.

“Tungmetaller i avloppsvattnet kan innebära en stor miljöbelastning.”

RESURSHUSHÅLLNING

Syftet med verksamhetssystemet är att alla ska arbeta på ett likartat sätt, och systematiskt åstadkomma ständiga förbättringar. Ett tydligt exempel på förbättringar är vattenförbrukningen. Sedan 1992 har Berendsen dragit ner förbrukningen av vatten till en tredjedel, från 26,5 liter/kg gods till 7,59 liter/kg (2014). Med sänkt vattenförbrukning sjunker även energibehovet. El- och energianvändningen har mer än halverats.

– Effektivare maskiner, vattenåtervinning samt ökad medvetenhet hos våra medarbetare genom utbildning i att välja rätt tvättprogram och ha hög fyllnadsgrad i våra tvättmaskiner har bidragit till lägre vattenförbrukning.

JAGAR FÖRORENINGAR

Enligt Berendsen uppkommer den största miljöpåverkan genom transporter, energianvändning, textilier, tvättkemikalier, avfallshantering samt utsläpp till vatten. Detta stämmer sannolikt för de flesta tvätterier.

– Tungmetaller i avloppsvattnet kan innebära en stor miljöbelastning. Vi har själva två biologiska och sex kemisk/mekaniska reningsverk. Vi tror att branschen framöver kommer att arbeta mer aktivt med uppströmsarbete för att se var föroreningarna kommer ifrån, vilket behöver göras i samarbete med kunderna säger Linda-Mari Fridström, miljö- och kvalitetssamordnare.

TRANSPARENT ARBETE

Berendsen ger ut en miljöbroschyr varje år för att vara transparenta med sitt miljöarbete (www.berendsen.se). Förutom trenden med ökat fokus på arbetsmiljöfrågor och jakt på föroreningar ser Lars Löf, Marie Rasmusson och Linda-Mari Fridström att CSR-frågorna lyfts fram allt mer (Corporate Social Responsibility).

– Vår CSR-policy kommunicerar den sociala, miljömässiga och etiska hänsyn som vi förväntar oss att våra leverantörer ska leva upp till.

Tvätteribranschen måste i logikens namn leva upp till de CSR-krav som branschens kunder ställer på sina leverantörer. Därmed är certifieringar och företagens olika policy hårdvaluta, en utveckling som har stark grund i de auktorisationskrav Tvätteriförbundet tidigt såg värdet av.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt