För mindre konsumentinriktade tvätterier och för dem med fokus på besöksnäringen är den ekonomiska uthålligheten i många fall begränsad till 1–2 månader. Stora varsel och korttidspermitteringar är redan lagda. Vi har en akut kris. 

Vi behöver kraftfulla stöd som ger utsatta företag möjlighet att överleva nuvarande nerstängning på grund av Coronapandemin. Ett skyndsamt regeringsbeslut om att utvidga rut-avdraget skulle kunna ge branschen bättre framtidsutsikter. Utökningen av rut är enligt många ett självfinansierat förslag som nästan alla, om inte alla, partier är överens om.

Utredningen är klar

Regeringen har sedan två månader ett betänkande på sitt skrivbord –  SOU 2020:5 ”Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget”. Det innehåller förslag på utvidgning av rut-avdraget till att även omfatta tvätt hos professionella tvätterier samt transport från och till bostaden. För kunden sänks tvättkostnaden med 25 % efter rut-avdrag. Enligt utredaren skulle detta bland annat kunna innebära:

 • Sysselsättningsökning inom branschen med 1 500 personer
 • 300 % ökad omsättning inom vattentvätt för konsumenter
 • Positiva arbetsutbudseffekter, eventuellt minskad sjukfrånvaro från stress
 • Positivt för ekonomisk jämställdhet
 • Minskat svartarbete

Löser livspussel

I kombination med tjänste- och varutransporter från och till bostaden kan genomförandet direkt bidra både till att stärka de hårt utsatta konsumenttvätterierna och till att lösa tvättuppgifter i tider av social distansering för att bidra till lägre smittspridning. Konsumenterna behöver varken gå ut för att uppsöka tvättstugan eller för att besöka tvätteriet.

Utökningen av rut-avdraget gör det lättare för barnfamiljer och äldre när de kan få hjälp med livspusslet. De professionella tvätteriernas kvalitetssäkrade processer är helt inställda för att minska resursanvändningen. Ur klimat- och miljösynpunkt är det därmed också helt rätt att flytta tvätt till optimerade anläggningar.

Överenskommelsen är redan gjord

Rut-utvidgningen är redan överenskommen mellan januaripartierna och finns i den tidigare M-KD-budgeten. Förslaget är för närvarande på remiss och åtgärden är planerad att införas 1 januari 2021. Tyvärr kan det då vara alldeles för sent. Regeringen behöver agera kraftfullt nu för att företag ska få en möjlighet att överleva.

Vår bransch är en integrationsmotor

I dag arbetar cirka 5 000 personer inom tvätt- och textilservicebranschen. Branschen är personalintensiv, lön svarar för 48,8 procent av kostnaderna, och anställer vanligtvis många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Det innebär att branschen normalt fungerar som en effektiv integrationsmotor där det finns stora möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. När vår bransch viker skapar det extra allvarliga ringar på vattnet, både på kort och på lång sikt.

Rut-förstärkningen är ett enkelt drag. Vad som krävs är ett snabbt beslut och med krav på enkla administrativa rutiner som inte stjälper de verksamheter som idag har fullt upp med alla nya förordningar kring korttidspermitteringar, arbetsgivaravgifter, sjuklöner etc. Därutöver krävs ytterligare åtgärder. Generellt handlar det om att tackla likviditetsproblem och skapa förutsättningar för att inte behöva säga upp personal i både större verksamheter och mindre familjeägda. Det betyder räddningsersättning vid kraftigt omsättningsfall, stöd för att ta fasta kostnader i verksamheterna och att arbetsgivaravgifter och egenavgifter tillfälligt slopas.

Vi önskar krafttag nu

 1. Vi kan inte vänta på 1500 nya jobb. Inför rut-avdrag för tvätterisektorn nu.
 2. Räddningsersättning vid intäktsfall.
 3. Företag med fasta kostnader som hyra, leasing av maskiner och arbetskläder, entrémattor, bädd och badtextilier mm bör omfattas av ett generellt stöd i första hand från mars-juni, enligt dansk modell.
 4. Arbetsgivaravgifter och skatter bör sättas ner året ut. Anstånd på skatten bör ges till mycket låg eller ingen ränta.
 5. Korttidspermittering upp till 100 % av arbetstiden.
 6. Aktivt arbete för att hitta flergångsalternativ till de engångsartiklar som används i vården, det vill säga tvättbara lösningar som kan komplettera/ersätta när eller innan brister uppkommer.

Jan Kluge
Ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Tor-Björn Angin
Vice ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt